Bijbelstudie

Persoonlijke noot van de schrijver zelf: Paul van Teeffelen.

De schrijver vraagt speciaal onze aandacht te vestigen op  Openbaring 13:8, waar staat dat het Lam Gods van (sedert) de grondlegging van de wereld is geslacht. Dat bevestigt nog eens  de ontdekking in hoofdstuk 5 van zijn 17e boek (de voorschriften in Exodus) dat reeds in de woning (tabernakel) van God van vóór de grondlegging der wereld de kruisiging en verzoening van Yeshua was afgebeeld. Dat maakt het boek uniek omdat hieruit nog veel meer dan uit andere boeken blijkt hoe tijdloos en diep de hoogte, de breedte, en de lengte van de liefde van God de Vader en Yeshua is voor elk mens. God wist niet alleen wat er ging gebeuren, maar dit betekent veel meer. Immers, God staat buiten de tijd, en is dus tegelijkertijd in zowel het heden, verleden als de toekomst. Hij is de Alpha en de Oméga. God VOORZAG dat een deel van de engelen en de eerste mensen zouden afvallen. Ondanks dit weten ging Hij in Zijn almacht Zijn schepping niet uit de weg, hoewel dit voor Hem en Zijn eniggeboren Zoon het diepste lijden zou betekenen. Dat diepste lijden is Zijn Reddingsplan voor de mens. Vandaar reeds de afbeelding van het offer van Gods Zoon in Gods Woning van vóór de grondlegging der wereld. Vandaar de aankondiging al van het besluit van vóór de grondlegging der wereld dat, voordat de tijd inging, het Lam geslacht is. En dat zou  in de volheid van de geschapen tijd (Galaten 4:4) voor de mens zichtbaar worden door Zijn offer aan het kruis van Golgotha.

U kunt op onderstaande linken klikken om de studies te lezen of om deze op te slaan.

SCHATTEN DER ZEE

HOE LANG NOG, O HERE

DE VERZENEN VAN EZAU

HET GEDENKTEKEN LANGS DE WEG

DE VIJGEBOOM EN AL DE BOMEN

Heel veel lees en studie plezier.