Kwaliteit

KeuningsHof-Kwaliteit

We hebben ons aangesloten bij Bezinn, Een overkoepelde kwaliteitsorganisatie van de aangesloten zorgboerderijen. Bezinn verplicht alle bij haar aangesloten zorgboerderijen tot het werken met het door het Landelijk steunpunt voor Landbouw en Zorg ontwikkelde kwaliteitssysteem Kwaliteit laat je zien. Jaarlijks maken we een jaarverslag welke getoetst wordt en driejaarlijks vind er een audit plaats die controleert of zorg en accommodatie aan de eigen voldoen. Zorgdragers, familieleden, instellingen en verwijzers moeten immers kunnen vertrouwen op inzichtelijke en deugdelijke begeleiding. Het Steunpunt voor Landbouw en Zorg is tevens de onafhankelijke, controlerende instantie van het kwaliteitssysteem.

Het kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen van het Landelijk steunpunt ondersteunt zorgboeren bij het zichtbaar maken van dat wat ze op hun bedrijf te bieden hebben aan begeleiding en zorg. Het systeem bestaat uit een werkmap. Hierin beschrijft de zorgboer hoe de zorg op zijn of haar zorgboerderij in de praktijk is geregeld.

Leden van de vereniging krijgen bij aanvang van het lidmaatschap een jaar de tijd (te verlengen met maximaal nog een jaar) om het kwaliteitssysteem voor hun zorgboerderij op te stellen. Zorgboerderij Keuningshof heeft in november 2010 het kwaliteitskeurmerk behaald.
Zodra een zorgboer(in) zijn/haar kwaliteitssysteem heeft opgesteld, stuurt hij of zij dit naar het Landelijk Steunpunt voor Landbouw en Zorg. Deze beslist of de zorgboerderij op papier aan alle voorwaarden voldoet. Indien het positief is, wordt het: Evaluatiecertificaat “kwaliteit laat je zien! uitgereikt.

Een jaar na de verlening van het evaluatiecertificaat, maakt de zorgboer(in) een jaarverslag en verzoekt hij of zij via het landelijk steunpunt een onafhankelijke, externe deskundige het bedrijf te bezoeken en effectief te toetsen. Dit wordt een audit genoemd. Zodra deze positief is, verleent het steunpunt Landbouw en Zorg het Keurmerk “kwaliteit laat je zien”.

De vereniging organiseert de volgende kwaliteitsondersteuning voor haar leden:
• Cursus bedrijfshulpverlening
• Scholingsavonden (diverse onderwerpen; bijv. Omgaan met agressie en geweld; Omgaan met PDDNOS)
• Klachtenbemiddeling (ondergebracht bij Zorgbelang Fryslân)
• Zomeravondexcursies (eventueel met gastsprekers)
• Vertrouwenspersoon voor Zorgboeren (in samenwerking met MEE Fryslân)
• Intervisie
• Tevredenheidonderzoek en cliëntenraden (via Zorgbelang Fryslân)

 

KeuningsHof PRO – Kwaliteit Laat Je Zien 2020 en 2021

Jaarverslag – Kwaliteit Laat Je Zien 2020

JV_KeuningsHof Pro 2328_2020

Audit KeuningsHof 300621

Verklaring 2021 Keurmerk Keuningshof

Jaarverslag PRO 2021

KeuningsHof BV – Kwaliteit laat je Zien 2021

Jaarverslag BV 2021